100
پرسنل فعال
148
پروژه
45
لوح تقدیر

مدیران

مدیران مجموعه مهندسان طرح و سازه شفارود