گــروه راه ســازی

گــروه راه ســازی

مدیرگروه : مـهیار فرزام پور

گروه راه سازی شامل تخصص های(رتبه) راه سازی می باشد که رئوس شرح خدمات این گروه به شرح ذیل می باشد .

 رئوس شرح خدمات گروه:

- انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی

- مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای راه های روستایی

- طراحی راه های اصلی و فرعی

- طراحی آزاد راه هاو بزرگ راه ها

- طراحی پل‌ها و تونل‌ها

- محسبات ابنیه فنی راه ها و بهسازی آنها و انجام خدمات فنی و مشاوره ای در زمینه راهداری و نگه داری ماشن آلات

- مطالعه نقاط حادثه خیز راه ها و معابر

- مطالعات ترافیک و بهسازی راه ها

- انجام مطالعات و نظارت بر تقاطع های شهری و غیر شهری

- نظارت بر پروژه های اجرایی

- انجام مطالعات امکان سنجی فنی و اقتصادی

- مطالعات مراحل اول و دوم و نظارت بر اجرای راه های روستایی

- طراحی راه های اصلی و فرعی

- طراحی آزاد راه هاو بزرگ راه ها

- طراحی پل‌ها و تونل‌ها

- محسبات ابنیه فنی راه ها و بهسازی آنها و انجام خدمات فنی و مشاوره ای در زمینه راهداری و نگه داری ماشن آلات

- مطالعه نقاط حادثه خیز راه ها و معابر

- مطالعات ترافیک و بهسازی راه ها

- انجام مطالعات و نظارت بر تقاطع های شهری و غیر شهری

- نظارت بر پروژه های اجرایی

اشتراک پست: