راه ســازی

راه ســازی

- طراحی راههای اصلی

- طراحی راههای فرعی

- طراحی راههای روستایی

- طراحی آزادراه ها

- طراحی بزرگراه ها

- طراحی راه های پارک ، مناطق گردشگری و فضاهای جنگلی

- مطالعات ابنیه فنی راهها شامل پلها،تونلهاوزیرگذرها و ...

- مطالعات ترافیک و بهسازی راهها

- مطالعلت راهداری

- طراحی تبادل ها (تقاطع های غیر همسطح)

- طراحی ساختمانهای جنبی به همراه طراحی راهها

- بررسی ، بازدید، ممیزی ، بازرسی ، ارزیابی ، تحلیل و اقدامات ایمنی در خصوص راه ها یا مقاطع پر تصادف و نقاط حادثه خیز آن

- نظارت بر پروژه های اجرایی

اشتراک پست: