پارک جنگلی (Natural Forest Park)

پارک جنگلی (Natural Forest Park)

پارک جنگلی (Natural Forest Parkبه اراضی اطلاق می‌گردد که بصورت بالقوه و یا با ایجاد فضای جنگلی و شبه جنگلی و با برخورداری از موقعیت مکانی (توپوگرافی، اجتماعی و اقتصادی)، اکواقلیمی و ژئولوژیکی مناسب دارای جذابیت‌های تفریحی - تفرجی، روحی - روانی و آموزشی ویژه باشد.

حفاظت و ایجاد مناطق جنگلی در اطراف شهرها و ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی، نیاز انسان به ارتباط با طبیعت و کسب آرامش و آسایش در آن و توسعه روزافزون صنعت، تکنولوژی و زندگی ماشینی سبب گردیده است که توسعه پارک‌های جنگلی با هداف حفاظت، احیا و بهره‌برداری صحیح از این منابع با رعایت ظرفیت و پتانسیل عرصه و بهره مندی از جاذبه های تفریحی – تفرجی طبیعی بیش از پیش ملموس باشد.

در این راستا، شرکت مهندسان مشاور طرح و سازه شفارود با برخورداری از پرسنل مجرب و امکانات ویژه، پروژه های متعددی را با ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استانها، شهرداری ها و سایر دستگاههای مرتبط در زمینه تهیه طرح مدیریت بهره‌وری پارک‌های جنگلی انجام و در دست اقدام دارد که در ادامه شرح مختصری از نحوه انجام پروژه در دو فاز کلی ارائه می گردد:

1- مطالعات پايه: این مطالعات براساس ضوابط و استانداردهاي ملي و جهاني در جهت شناسايي وضعيت موجود مؤلفه‌هاي اصلی پارک شامل موارد ذیل هستند:

 • فیزیوگرافی و توپوگرافی
 • هواشناسی و اقلیم
 • زمین شناسی و ژئومورفولوژی
 • ارزیابی منابع و تناسب اراضی (خاکشناسی)
 • هیدرولوژی و کیفیت آب های سطحی و زیرزمینی
 • پوشش گیاهی
 • فرساش و رسوب
 • اقتصادی – اجتماعی
 • حیات وحش

2- مطالعات تخصصی: این مطالعات با استفاده از نتایج مطالعات پایه و با رویکرد حفاظت و احیای پوشش جنگلی طبیعی و گسترش آن و همچنین توسعه اماکن مناسب تفریحی و تفرجی همسو با طبیعت انجام گردیده و با ایجاد زون‌های مختلف، ظرفیت برد تفرجی محاسبه می‌گردد.

ماحصل اقدامات فوق با در نظر داشتن الزامات و رویکردهای طراحی پارک‌ها، تهیه طرح مدیریت بهره‌وری پارک‌های جنگلی است که در آن اقدامات مختلف بیولوژیکی و تفریحی-تفرجی با ارائه نقشه های لکه‌گذاری و اجرایی، تصاویر و انیمیشن های سه بعدی پیش‌بینی شده و هزینه ها، درآمدها و بیلان اقتصادی طرح، برآورد و منطبق بر گام‌های کلی ذیل سازماندهی می شود:

 • برآورد پتانسیل و تعیین استعداد و برنامه‌ریزی تفرجی
 • تنظیم جدول زمانی و مکانی برنامه‌های اجرایی (برآورد هزینه، درآمد و بیلان طرح)
 • طرح مدیریت بهره‌وری


اشتراک پست: