- طراحی خطوط جمع آوری و انتقال فاضلاب

- طراحی تاسیسات آبگیری و شبکه جمع آوری و انتقال و شبکه توزیع آب (شرب و صنعت)

- طراحی مخازن، ایستگاه پمپاژ و ابنیه مربوطه

- محاسبه نشست فیزیکی و نشت یابی شبکه های آب شهری

- مطالعات احداث تصفیه خانه فاضلاب و آب شرب

- مطالعات طرح ارتقاء و بازنگری مطالعات تصفیه خانه

- مطالعات آب بدون در آمد

- مطالعات تکمیلی ماده 23 احداث تصفیه خانه آب

- مطالعات استسهال آب صنعتی از پساب تصفیه خانه

- مطالعات جمع آوری و انتقال آبهای سطحی

- مطالعات سیستم های نگهداری و تعمیرات برنامه ای

- مطالعات سیستم های تله متری و کنترل از راه دور

- مطالعات تاسیسات SCADA(اتوماسیون تاسیسات آبو فاضلاب)

- مطالعات استفاده از پساب تصفیه شده

- مطالعات تاسیسات آب شیرین کن و نمک زدایی و ابنیه مربوطه

- نظارت بر پروژه های اجرایی

اشتراک پست: