سـازه و مـقـاومـت سـازی

سـازه و مـقـاومـت سـازی

- مطالعات بارگذاری، تحلیل و طراحی ایستایی و پایایی

- ارزیابی ایستایی و پایایی

- مطالعات طرحهاي ترمیمی و تعمیری

- انواع سازه ها

- ارزیابی ایستایی و پایایی سازه های موجود

- بهسازي لرزهای

- تهیه جزئیات اجرایی

- مقاومسازي و بهسازی

- ارزیابی سریع ایستایی و پایایی

اشتراک پست: