سیستم های اطلاعات مکانی جغرافیایی(GIS)

سیستم های اطلاعات مکانی جغرافیایی(GIS)

- طراحی و پیاده سازی سیستم های اطلاعات مکانی جغرافیایی

- طراحی و پیاده سازی سیستم کاداستر

 (AM/FM) - نقشه برداری خودکار و مدیریت زیرساخت

جمع آوری و آماده سازی اطلاعات مکانی به منظور ورود به سیستم اطلاعات جغرافیایی -

- پردازش های کارتوگرافی و ترسیم رقومی نقشه هاي تهیه شده

نمودن داده هاي مکانی GIS Ready و (Digitizing) - انجام عملیات رقومی کردن نقشه

- طراحی و ایجاد سیستم های با مبنای اطلاعات یا فناوري های مکانی مانند AVL ، LBS

 (SDI) - طراحی و پیاده سازی زیرساخت های داده های مکانی

- تألیف ویا تدوین نقشه های موضوعی ویا توریستی ویا گردشگری ویا راهنمای شهری ویا کشوری

- تدوین و ترسیم اطلس

- ارایه کلیه نقشه ها و سرویس ها اعم از توپوگرافی ویا جغرافیایی ویا زمین شناسی ویا ...

- تجزیه و تحلیل شبکه ها

- طراحی شبکه های Web GIS

اشتراک پست: