مـحیط زیـست

مـحیط زیـست

- ارزیابی استراتژیک محیط زیستی طرح ها و پروژه های عمرانی

- ارزیابی ریسک محیط زیستی پروژه های عمرانی

- مطالعات محیط زیستی مربوط به آب و خاك و هوا و اطلس های مربوطه

- ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژه های عمرانی یا ارزیابی اثرات توسعه

- ارزیابی توان اکولوژیک

- مطالعات اکولوژی و تنوع زیستی

- مطالعات مدیریت محیط زیست صنایع و پروژه های عمرانی

- مطالعات شناخت، پیشگیري، رفع و کاهش آلودگی های محیط زیست

- مطالعات کنترل ، بازسازي ، یا ممیزي و پایش محیط زیست

- نظارت بر پروژه های اجرایی

- بازیافت و یا بازچرخانی مواد و یا استفاده مجدد مواد و انرژی

- استفاده از تکنولوژی پاک

- مطالعات مدیریت پسماند و مکان یابی محل دفن پسماند

- مطالعات برنامه مدیریت پسماند های شهری و روستایی

- مطالعات ترویجی و تفصیلی مناطق حفاظت شده و تت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست

- مطالعات شناسایی حرایم آلودگی در شهر ها

اشتراک پست: