سـاخـتمــان

سـاخـتمــان

- طراحی مراکز آموزشی و یا تحقیقاتی

- طراحی مراکز تربیتی و یا ورزشی

- طراحی اماکن مذهبی و یا سیاسی

- طراحی مراکز فرهنگی و یا هنری

- طراحی مراکز بهداشتی و یا درمانی و یا آزمایشگاهها

- طراحی ساختمانهای مسکونی

- طراحی ساختمانهای تجاری

- طراحی ساختمانهای اداری

- طراحی ساختمانهای صنعتی و یا کارخانه ها

- طراحی ساختمان مراکز مخابراتی و یا پستی

- طراحی ساختمانهای مربوط به خدمات شهری

- طراحی ساختمانهای نظامی

- طراحی ساختمان جایگاه پمپ بنزین و یا CNG

- طراحی اختمانهای جنبی و یا ایستگاهها و یا علایم و یا سایر ساختمانهای جنبی دیگر در راه و راه آهن به تنهایی

- طراحی ساختمانها از جمله ترمینال ها و یا برج مراقبت پرواز و یا آتش نشانی و یا سایر ساختمانهای جنبی دیگر در فرودگاهها به تنهایی

- تهیه جزئیات اجرایی

- نظارت بر پروژه های اجرایی

 

اشتراک پست: