گــروه سـاختـمان و مـقـاوم سـازی

گــروه سـاختـمان و مـقـاوم سـازی

مدیرگروه : معصومه بهاری

گروه ساختمان و مقاومت سازی شامل تخصص های(رتبه)ساختمان و سازه و مقاومت سازی می باشد که رئوس شرح خدمات این گروه به شرح ذیل می باشد .

 رئوس شرح خدمات گروه:

-  ارزﯾﺎﺑﯽ اﯾﺴﺘﺎﯾﯽ و ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ

- ﻃﺮﺣﻬﺎي ﺗﺮﻣﯿﻤﯽ و ﺗﻌﻤﯿﺮي

-  ﺑﻬﺴﺎزي ﻟﺮزه ای

-  ﺗﻬﯿﻪ ﺟﺰﺋﯿﺎت اﺟﺮاﯾﯽ 

- طراحی و مقاومﺳﺎزي ساختمان های ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ، ﺗﺠﺎري، اداري و آموزشی، صنعتی، نظامی، مذهبی و ورزشی

- طراحی و مقاومﺳﺎزي ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن های ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﯾﺎ تولیدی، ﻣﺨﺎﺑﺮاﺗﯽ و ﭘﺴﺘﯽ

- طراحی و مقاوم سازی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ یا CNG، برج مراقبت و یا آتشنشانی، فرودگاه و راه آهن

 

اشتراک پست: