نـقشـه برداری زمـینـی

نـقشـه برداری زمـینـی

- تهیه نقشه های توپوگرافی منطقه ای و باندی

- تهیه نقشه های توپوگرافی بلوکی و شهری

- تهیه نقشه های کاداستر اراضی ملی، زراعی و رفع تداخلات اراضی

- نقشه برداری با دوربین و GPS مولتی فراکانس

- پیاده کردن طرح های مسیر، خطوط لوله ، انتقال نیرو ونقشه های شهری و ثبتی

- تهیه پروفیل های طولی و عرضی، تجمیع و افراز زمین

- تهیه مدل ارتفاعی رقومی در مواردی که جمع آوري اطلاعات آن به روش زمینی است

- پردازش های کارتوگرافی براي ارایه و چاپ محصولات مرتبط

- تعیین و اندازه گیری نقاط کنترل زمینی عکسی به تنهایی

اشتراک پست: