کشاورزی، منابع طبیعی و حفاظت خاک

کشاورزی، منابع طبیعی و حفاظت خاک

-  مطالعات طرحهای کشاورزی ویا منابع طبیعی ویا زراعت ویا باغبانی

-  مطالعات توسعه کشاورزی ویا منابع طبیعی ویا زراعت ویا باغبانی

-  مطالعه طرحهای بیوتکنولوژی

-  مطالعات طرحهای دامپروری ویا دامداری ویا دامپزشکی

-  مطالعات طرحهای جنگل ویا مرتع

-  مطالعات حفاظت خاك و آب و آبخیزداری

-  مطالعات بیابانزدایی ویا تثبیت شن

-  مطالعات مکانیزاسیون، تجهیز و نوسازي مزارع

-  مطالعات ساماندهی و یکپارچه کردن اراضی

-  مطالعات شبکه آبیاری و زهکشی داخل مزارع و باغات

-  مطالعات تسطیح و بهسازی اراضی

-  مطالعات شبکه راههای بین مزارع

-  مطالعات خاك شناسی و اصلاح اراضی

-  مطالعات ایجاد مجتمع های زراعی ویا دامی

- مطالعات توسعه عمران روستایی و عشایری در حوزه کشاورزی

- مطالعات رفتار سنجی و پایدار سازی زمین لغزش

اشتراک پست: