گــروه نقـشـه برداری و GIS

گــروه نقـشـه برداری و GIS

مدیرگروه : یاسرقادری

گروه نقشه برداری و GIS شامل تخصص های(رتبه) نقشه برداری زمینی، فتوگرامتری و سامانه اطلاعات(GIS)  می باشد که رئوس شرح خدمات این گروه به شرح ذیل می باشد. 

رئوس شرح خدمات گروه:

  - تهیه نقشه های توپوگرافی منطقه ای، شهری و نقشه های کاداستر شهری و غیر شهری

  - کاداستر اراضی ملی و زراعی و رفع تداخلات اراضی

  - نقشه برداری و پیاده کردن طرح های مسیر، خطوط لوله، انتقال نیرو، نقشه های شهری و ثبتی

  - تهیه پروفیل های طولی و عرضی و تجمیع و افراز زمین

  - اندازه گیری نقاط کنترل زمینی عکسی و تهیه مدل ارتفاعی رقومی

  - رقومی سازی نقشه ها با استفاده از نرم افزارهای Autocad و ArcGis

  - انجام خدمات سنجش از راه دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی (ArcGis)

  - تبدیل عکس های هوایی و ماهواره ای به نقشه

  - تهیه نقشه های کاداستر به روش فتوگرامتری

  - عملیات عکسبرداری با پهباد و تهیه نقشه ها و تهیه اورتوفتو موزائیک

  - تعیین کاربری ها و تهیه مدل ارتفاعی رقومی (DSM، DEM، TM)

 

 

اشتراک پست: