کشاورزی،منابع طبیعی و حفاظت خاک

کشاورزی،منابع طبیعی و حفاظت خاک

مدیرگروه : الهام علیدوست

گروه کشاورزی، منابع طبیعی و حفاظت خاک شامل تخصص های(رتبه) کشاورزی ، منابع طبیعی و حفاظت خاک می باشد که رئوس شرح خدمات این گروه به شرح ذیل می باشد .

رئوس شرح خدمات گروه:

- تهیه و بازنگری طرح های مرتعداری، جنگلداری و جنگلکاری

- تهیه طرح های بهره وری پارکها ، فضای سبز و گردشگری

- مطالعات توجیهی و تفصیلی – اجرایی آبخیزداری و حفاظت خاک و آب

- تهیه طرح های بیابان زدایی

- تهیه طرح های توجیهی باغبانی و زراعی طبیعی و گلخانه ای

- تهیه طرح های دامداری، دامپروری و دامپزشکی

- تهیه طرح های زیست محیطی

- مطالعات خاک شناسی و اصلاح اراضی

- مطالعات زیست محیطی آب و خاک

- مطالعات رفتارسنجی و پایدارسازی پهنه های لغزشی

- نظارت بر پروژه های اجرایی

اشتراک پست: