گــروه مـهندسـی آب

گــروه مـهندسـی آب

مدیر گروه : حسین حکیمی

گروه مهندسی آب شامل تخصص های(رتبه) شبکه های آبیاری و زهکشی و حفاظت ومهندسی رودخانه، تاسیسات آب و فاضلاب و محیط زیست می باشد که رئوس شرح خدمات این گروه به شرح ذیل می باشد .

رئوس شرح خدمات گروه:

- جمع آوری و انتقال آبهای سطحی

- طراحی تصفیه خانه ها و تاسیسات آبگیری، شبکه جمع آوری و انتقال و شبکه توزیع آب و فاضلاب

- طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی

- طراحی تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری

- طراحی بندهای انحرافی

- طرحهای تأمین آب شامل ایستگاه پمپاژ، سردهنه ها و لایروبی انهار و استخرها

- طرحهای انتقال آب و طرح های آبیاری تحت فشار و سامانه های نوین آبیاری

- مطالعات منابع آبهای سطحی و زیرزمینی

- نظارت بر پروژه های اجرایی

اشتراک پست: