- تبدیل عکس های هوایی و ماهواره ای به نقشه

- تهیه انواع نقشه های عکسی و تصویری

- فتوگرامتری برد کوتاه

- انجام خدمات سنجش از دور

- پردازش تصاویر و انجام تصحیحات هندسی مسطحاتی

- رفع جابجایی ناشی از اختلاف ارتفاع

- انجام تصحیحات طیفی

- استخراج اطلاعات و تفسیر داده های ماهواره ای و تعیین کاربری ها 

(DTM,DEM,DSM) - تهیه مدل ارتفاعی رقومی

پردازش های کارتوگرافی براي ارایه و چاپ محصولات مرتبط -

- تهیه نقشه های کاداستر ملی، دولتی، زراعی، شهری و روستایی به روش فتوگرامتری

- عملیات عکسبرداری با پهپاد و تهیه نقشه ها

- تهیه اورتوفتوموزاییک

- مثلث بندي

- فتوگرامتری و نقشه برداری زمینی مرتبط با آن

اشتراک پست: