مطالعات طرحهای کشاورزی ویا منابع طبیعی ویا زراعت ویا باغبانی

 مطالعات توسعه کشاورزی ویا منابع طبیعی ویا زراعت ویا باغبانی

 مطالعه طرحهای بیوتکنولوژی

 مطالعات طرحهای دامپروری ویا دامداری ویا دامپزشکی

 مطالعات طرحهای جنگل ویا مرتع

 مطالعات حفاظت خاك و آب و آبخیزداری

 مطالعات بیابانزدایی ویا تثبیت شن

 مطالعات مکانیزاسیون، تجهیز و نوسازي مزارع

 مطالعات ساماندهی و یکپارچه کردن اراضی

 مطالعات شبکه آبیاری و زهکشی داخل مزارع و باغات

 مطالعات تسطیح و بهسازی اراضی

 مطالعات شبکه راههای بین مزارع

 مطالعات خاك شناسی و اصلاح اراضی

 مطالعات ایجاد مجتمع های زراعی ویا دامی

- مطالعات توسعه عمران روستایی و عشایری در حوزه کشاورزی

- مطالعات رفتار سنجی و پایدار سازی زمین لغزش

اشتراک پست: