- مطالعات شناسایی و آماده سازی پی ابنیه های فنی

- مطالعات شناسایی محلی و خدمات آزمایشگاهی مکانیک خاك و سنگ

- تجزیه و تحلیل نتایج و ارائه پیشنهادات بهسازي زمین و مشخصات آن

- آزمایش و بررسی مصالح ساختمانی

- استقرار واحدهای آزمایشگاهی جهت کنترل کیفیت عملیات اجرایی (خاك، بتن، آسفالت و غیره)

- انجام مطالعات تخصصی ژئوتکنیک به منظور شناسایی لایه‌های خاک شامل عملیات‌های حفاری گمانه‌ اکتشافی، نمونه‌برداری، آزمایش‌های صحرایی و آزمایشگاه

- استقرار واحد‌های آزمایشگاهی و نظارت کارگاهی در پروژه‌های ژئوتکنیک، ابنیه فنی و راهسازی به منظور کنترل کیفیت عملیات اجرائی

- انجام طراحی دیوارهای حائل، مطالعات بهسازی خاک و تحکیم بستر فونداسیون ابنیه فنی، پایدارسازی شیروانی‌های خاکی و ...

-  انجام آزمایش‌های صحرائی شامل نفوذ استاندارد، بارگذاری صفحه، باربری کالیفرنیا، نفوذپذیری(لوژان و لوفران)، تعیین دانسیته خاک و...

- انجام آزمایش‌های تخصصی فیزیکی و شیمیایی مکانیک خاک و سنگ نظیر سه محوری، برش مستقیم، لس آنجلس، هیدرومتری، تراکم و ...

- انجام انواع خدمات آزمایشگاهی قیر و آسفالت نظیر تست مارشال، تعیین درصد قیر، طرح اختلاط نمونه آسفالت و ...

- انجام انواع خدمات آزمایشگاهی بتن و مقاومت مصالح نظیر تست های غیر مخرب التراسونیک و چکش اشمیت، مغزه گیری، مقاومت فشاری بتن و مقاومت کششی میلگرد

- محاسبات مربوط به فشار خاك و دیوارهای حایل

- مطالعات پایدارسازی ابنیه

اشتراک پست: