- مطالعات منابع آبهای سطحی و زیر زمینی در زمینه شبکه های آبیاری و زهکشی

- برنامه ریزی و اقتصاد آب در زمینه شبکه های آبیاری و زهکشی

- تلفیق منابع آبهای سطحی و زیر زمینی در زمینه شبکه های آبیاری و زهکشی

- طراحی شبکه های آبرسانی کشاورزی

- طراحی تاسیسات انحراف آب و بندهای انحرافی تا ارتفاع 5 متر

- طراحی شبکه های آبیاری و زهکشی اصلی و فرعی

- مطالعات ایستگاههای پمپاژ در شبکه های آبیاری و زهکشی

- مطالعات تغذیه مصنوعی

- مطالعات آبیاری تحت فشار و تاسیسات وابسته

- مطالعات سامانه های نوین آبیاری و طراحی شبکه

- مطالعات نظام های بهره برداری در شبک های آبیاری و زهکشی

- مطالعات و خدمات تسهیل گری اجتماعی ، اطلاع رسانی ، آموزش و فرهنگ سازی منابع آب

- مطالعات اتوماسیون شبکه های آبیاری و زهکشی

- آماربرداری و یا جمع آوری و انتقال آبهای سطحی و زیر زمینی

- مطالعات آبیاری و طراحی شبکه و  آبرسانی فضای سبز

اشتراک پست: